ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Τεχνικών Μηχανικών (τρεις στην ειδικότητα 
Αρχιτεκτονικής/ Πολιτικής Μηχανικής, μία στην ειδικότητα Μηχανολογίας και μία στην ειδικότητα Ηλεκτρολογίας), στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί: 
(α)    Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή  
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.  
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
(Θέση Πρώτου Διορισμού)  
 
Τίτλος      :     Τεχνικός Μηχανικός 
Αρ. Θέσεων     :     Πέντε (5) 
Κατηγορία     :     Μόνιμη Θέση 
Μισθολογική Κλίμακα     :     Α5(2η), Α7 και Α8 
     (Α5/2η βαθμίδα (-10%) €15,143 – Α8/12η €37.667)  
     (Συνδυασμένες Κλίμακες) 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
Α5/2η (-10%): €15.143, A5: €16.826, €17.455, €18.168, €19.139, €20.110, €21.081, €22.052, €23.023, €23.994, €24.965, 
€25.936, €26.907, Α7:€22.648, €23.780, €24.912, €26.044, €27.176, €28.308, €29.440, €30.572, €31.704, €32.836, €33.968, Α8: €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, €34.076, €35.273, €36.470, €37.667 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 
Α.     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
1.    Βοηθά στην εκτέλεση ή/και εκτελεί τα πιο κάτω γενικά καθήκοντα: 
     (α)     Διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμός και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων. 
     (β)     Χειρισμός τεχνικών οργάνων και τεχνολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του. 
     (γ)     Εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας. 
     (δ)     Επίβλεψη εκτελούμενων εργασιών και έλεγχος τεχνικών έργων. 
     (ε)     Εποπτεία της εργασίας εργατικού ή/και άλλου κατώτερου προσωπικού. 
 (στ) Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που απαιτείται για την προώθηση της εργασίας του και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και αναφορών. 
 (ζ) Εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός γραφείου σχετικά με τα καθήκοντά του και τις αρμοδιότητες του Τμήματος ή Κλάδου του Πανεπιστημίου όπου τοποθετείται. 
2.    Η περιγραφή εργασίας θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης. 
 
Β.     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1.    Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (ΑΤΙ, ΤΕΙ) ή ισότιμου προσόντος σε κατάλληλη ειδικότητα που θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευσή της.  
2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 
4.    Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης. 
5.    Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στην οικεία ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης. 
Για τις τρεις (3) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Αρχιτεκτονικής/ Πολιτικής Μηχανικής), καθορίζονται τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα: 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
1.    Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (ΑΤΙ, ΤΕΙ) ή ισότιμου προσόντος στην Αρχιτεκτονική ή/και Πολιτική Μηχανική. 
2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 
4.    Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης. 
5.    Σχετική διετής πείρα με τα καθήκοντα της θέσης στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής/ Πολιτικής Μηχανικής. 
 
Για τη μία (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας), καθορίζονται τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα: 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
1.    Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (ΑΤΙ, ΤΕΙ) ή ισότιμου προσόντος στη Μηχανολογία.  
2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 
4.    Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης. 
5.    Σχετική διετής πείρα με τα καθήκοντα της θέσης στην ειδικότητα της Μηχανολογίας. 
 
Για τη μία (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας), καθορίζονται τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα: 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
1.    Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (ΑΤΙ, ΤΕΙ) ή ισότιμου προσόντος στην Ηλεκτρολογία.  
2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας. 
4.    Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης. 
5.    Σχετική διετής πείρα με τα καθήκοντα της θέσης στην ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας. 
Για τις πέντε ανωτέρω θέσεις καθορίζεται η πιο κάτω περιγραφή εργασίας: 
1.    Έλεγχος, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση έργων ή εργασιών που σχετίζονται με την ειδικότητά του/της. 
2.    Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη εργασιών διαμορφώσεων, προσθηκών, εξοπλισμού, συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων στον τομέα της ειδικότητάς του/της. 
3.    Συμμετοχή στην ετοιμασία και συγγραφή τεχνικών όρων, προδιαγραφών και εγγράφων που αφορούν έργα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των εγκαταστάσεων. 
4.    Συμμετοχή σε Επιτροπές Προδιαγραφών και Αξιολόγησης Διαγωνισμών σε σχέση με τη διαμόρφωση χώρων, προσθηκών, εξοπλισμού εγκαταστάσεων και άλλων εργασιών της ειδικότητάς του/της. 
5.    Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισμού των Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
6.    Καταγραφή στοιχείων και ελέγχου εργασιών που αφορούν στον τομέα της ειδικότητάς του/της. 
7.    Συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της. 
8.    Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων του/της ανατεθούν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
(α)     Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 
(β)     Οι διοριζόμενοι θα εργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ή/και με σύστημα βάρδιας, ή/και με σύστημα επιφυλακής, ή/και με ειδικά ωράρια σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο. 
(γ)     Οι υπηρετούντες Τεχνικοί απόφοιτοι Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή Μέσης Εκπαίδευσης εντάσσονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας Τεχνικού Μηχανικού μισθολογικής κλίμακας Α5-Α7-Α8, όταν με την υπηρεσία τους ανελιχθούν στην κλίμακα Α5, ενώ για να διεκδικήσουν θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού μισθολογικής κλίμακας Α9-Α10, θα απαιτείται τουλάχιστον 15ετής υπηρεσία σε θέση Τεχνικού. 
(δ)     Στο μέλλον δεν θα γίνονται προσλήψεις Τεχνικών  αποφοίτων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή Μέσης Εκπαίδευσης. 
 (ε)     Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
1.    Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς και προφορικώς.  Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα. 
2.    Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων βασίζεται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021
3.    
4.    Με βάση τον Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων. 
5.    To Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
(α) Η γραπτή εξέταση για τη θέση θα περιλαμβάνει (i) Νέα Ελληνικά (σύνταξη επιστολής/ σημειώματος/ αναφοράς) με βαρύτητα 25%, (ii) Αγγλικά (σύνταξη επιστολής/ σημειώματος/ αναφοράς) με βαρύτητα 15%, (iii) Γενικές Γνώσεις ή/και Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφίες, ερωτήσεις ευφυΐας) με βαρύτητα 10% και (iv) Ειδικό Θέμα (ερωτήσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης στο Σχέδιο Υπηρεσίας) με βαρύτητα 50%. 
(β)     Στην Προφορική Εξέταση που θα διεξαχθεί στη συνέχεια της Γραπτής Εξέτασης, θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων υποψηφίων για κάθε ειδικότητα με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(Ι)/98 και των Τροποποιήσεών του. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 (μεσημέρι), στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η αιτητής/τρια θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο/Η αιτητής/τρια επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Με την υποβολή της αίτησης, η/ο κάθε αιτήτρια/τής θα λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό υποψηφίου βάσει του οποίου θα διεξάγεται η μετέπειτα ταυτοποίηση της υποψηφιότητάς της/του. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.  
Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.  
Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα/απαιτούμενα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν πλήρως την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων. 
Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894219. 
Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894219, 22894176 και 22894142 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hradmin@ucy.ac.cy 
2.    Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/ και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
3.    Ο/Η/Οι υποψήφιος/α/οι που θα επιλεγούν για διορισμό στην υπό πλήρωση θέση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία Κύπρου που να φέρει ημερομηνία έκδοσης πριν την ημερομηνία διορισμού μέσω του οποίου θα αποδεικνύουν πως δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενείχε έλλειψη εντιμότητας ή/και ηθικής αισχρότητας. Παράλληλα, κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτός αν πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ως κατάλληλος/η από πλευράς υγείας για αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση. 
4.    Για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητας θα πρέπει να καταβάλλεται χρηματικό τέλος ύψους €35,00.  Στην ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή PDF η απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης που θα φέρει το χαρακτηριστικό ΥΑΔ030 και ακολούθως το Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας.  Η κατάθεση να γίνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογαριασμού:  357013213602 και IBAN: CY63002001950000357013213602. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια αποσύρουν το ενδιαφέρον τους ή που για οποιοδήποτε άλλο γεγονός πιθανόν να προκύψει (π.χ. δυσχέρεια προσέλευσης στην γραπτή αξιολόγηση, αποτυχία ή επιτυχία στη διαδικασία επιλογής Προσωπικού κτλ.), το πιο πάνω χρηματικό τέλος συμμετοχής καθίσταται μη-επιστρεπτέο. 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Related posts

Search ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Search