ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους/τις πρώτους/ες φοιτητές/τριες το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 99ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στην ειδικότητα "Οικολογία φυτών και κλιματική αλλαγή". Τα προτιμώμενα ερευνητικά πεδία μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: αποκρίσεις των φυτών στην περιβαλλοντική αλλαγή, εγκλιματισμό φυτών, προσαρμογή και ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή ή/και μετριασμό των επιπτώσεών της, σε επίπεδο βιοκοινότητας, πληθυσμιακό ή οικοφυσιολογικό. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, η ανθεκτικότητα στη φωτιά και η ανάκαμψη από πυρκαγιά, η ανυδρία, ή άλλες βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις και ανθρωπογενείς επιδράσεις έχουν επίσης τοπικό ενδιαφέρον. Η έρευνα μπορεί να επικεντρώνεται σε παγκόσμια πρότυπα κατανομής ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εύκρατων Μεσογειακών, τροπικών, πολικών ή αλπικών οικοσυστημάτων και μπορεί να ενσωματώνει πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως οικολογία πεδίου, μακροοικολογία, γονιδιωματική, φυσιολογία, τηλεπισκόπηση ή/και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:

https://rb.gy/k3pel και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική και Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου/ας ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του/της προσληφθέντος/είσας, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:

     Επίκουρος/η Καθηγητής/ήτρια        (Κλίμακα Α13-Α14)                        €62.611,88 - €84.439,86

     Λέκτορας                                        (Κλίμακα Α12-Α13)                        €47.589,64 - €77.438,96

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, μέχρι τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες).
  6. Κατάλογο δημοσιεύσεων.
  7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά). Παρόλο που δεν απαιτούνται δημοσιεύσεις για τη βαθμίδα του/της Λέκτορα/ρος, όσοι/ες καταθέτουν αίτηση για τη βαθμίδα αυτή ενθαρρύνονται να υποβάλουν αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις, εφόσον τις διαθέτουν.
  8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών καθηγητών/τριών από τους/τις οποίους/ές θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην Αγγλική γλώσσα). Οι συστατικές επιστολές δύναται να υποβληθούν μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων. Η επιβεβαίωση της υποβολής των συστατικών επιστολών είναι ευθύνη του/της κάθε υποψήφιου/φιας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των συστατικών επιστολών, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.

Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).  

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτείνεστε στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (biol@ucy.ac.cy) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22894146

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Related posts

Search ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Search