ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΕΣΒΗ (Α15)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Πρέσβη, Εξωτερικές Υπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις->Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

 1. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
 2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

           (α)    Πρέσβης στο Εξωτερικό-

Εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε ξένες Κυβερνήσεις ή/και Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους είναι διαπιστευμένος. Προάγει και εξυπηρετεί τα πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και άλλα συμφέροντα της Δημοκρατίας και γενικά προωθεί την ανάπτυξη και βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων αυτής. Διαφωτίζει τις ξένες Κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη για τα Κυπριακά πράγματα και προβαίνει σε κάθε είδους συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις και διαβήματα, σύμφωνα με τις κατά καιρούς οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών ή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Υποβάλλει ανελλιπώς εκθέσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών μέσω του Γενικού Διευθυντή για κάθε θέμα που αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και γενικά τις εξωτερικές σχέσεις της Δημοκρατίας καθώς και για τις δραστηριότητες της Διπλωματικής Αποστολής στην οποία προΐσταται. Προΐσταται των υπηρεσιών της Διπλωματικής Αποστολής του και είναι υπεύθυνος για την καλή και ομαλή της λειτουργία και των υπηρεσιών και Προξενικών Αρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

       Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που πιθανόν να ανατεθούν σ΄ αυτόν.

           (β)    Πρέσβης στην Κεντρική Υπηρεσία-

Προΐσταται μιας ή περισσότερων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή όποτε ανατεθούν σ΄ αυτόν τέτοια καθήκοντα. Φροντίζει για την προαγωγή των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων συμφερόντων της Δημοκρατίας καθώς και για την ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεών της με τα άλλα Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς. Κατανέμει, επιβλέπει και κατευθύνει την εργασία στη Διεύθυνση ή τις Διευθύνσεις στις οποίες προΐσταται. Φροντίζει για την αποτελεσματική οργάνωση και ομαλή λειτουργία αυτών και υποβάλλει εκθέσεις για την εργασία και τη γενική απόδοση του υφιστάμενού του προσωπικού. Υποβάλλει τακτικά αναφορές, υπομνήματα και εισηγήσεις πάνω στα θέματα της αρμοδιότητάς του και μετέχει στη λήψη αποφάσεων για τα κατά καιρούς αναφυόμενα ζητήματα.

         Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που πιθανόν να ανατεθούν σ΄ αυτόν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα: Α. Για Πρώτο Διορισμό-

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα (π.χ. τα νομικά (περιλαμβανομένου του Barristerat-Law), τις πολιτικές, οικονομικές, κλασικές επιστήμες κλπ.) καθώς και συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος.
 • Άπταιστη γνώση της Ελληνικής ή Τουρκικής και άριστη γνώση της Αγγλικής. Καλή γνώση της Γαλλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

           Σημειώσεις:

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

                            (β)    Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Ευρεία γνώση των πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων της Κύπρου, ψηλό επίπεδο κατάρτισης και ενημέρωσης πάνω στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις καθώς και ευρεία γενική μόρφωση.
 • Ικανοποιητική πείρα σε θέματα συναφή με τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

           Β.     Για Προαγωγή-

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα (π.χ. τα νομικά (περιλαμβανομένου του Barristerat-Law), τις πολιτικές, οικονομικές, κλασσικές επιστήμες, κλπ.).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής. Καλή γνώση της Γαλλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

           Σημειώσεις:

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).   (β)   Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.

           Γ.      Και για τα δύο Α και Β-

Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ζήλος και ικανότητα ανάληψης ευθύνης.

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
 3. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

 1. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Υπουργείο Εξωτερικών

Related posts

Search ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Search