ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Μηχανικού Κτιρίων και Υποδομών (Ηλεκτρολογική Μηχανική) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €32.947,42 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στον δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σημείωση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν. 168(Ι)/2012.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στον βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών. Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε ανάλογα καθήκοντα, στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικοδομικών έργων που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών, διαχείριση συμβολαίων, εμπλεκόμενων επαγγελματιών και εργοληπτών, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 πιο πάνω.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων, όπως το Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
 • Πείρα ως ανωτέρω σε αντίστοιχα έργα σε νοσηλευτήρια ή/και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο Μηχανικός Κτιρίων και Υποδομών αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και επιμελείται τη διεκπεραίωση των κατωτέρω καθηκόντων:

 • Συμμετέχει στη δημιουργία, οργάνωση και στελέχωση Τεχνικών Υπηρεσιών στις διευθύνσεις/νοσηλευτήρια και κεντρική διοίκηση του οργανισμού.
 • Υποστηρίζει τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και τον συντονισμό λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Διαχειρίζεται συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης έργων (νέων Ηλεκτρολογικών έργων αλλά και έργα συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού) ώστε τα συμφωνηθέντα σε σχέση με την ποιότητα, τον προϋπολογισμό και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης να επιτυγχάνονται. Το σύστημα καλύπτει όλες τις φάσεις ενός έργου, από την εκπόνηση εγγράφων και προδιαγραφών μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου.
 • Συμμετέχει σε διαγωνισμούς καινούργιων ή/και ανακαινίσεις ή/και συντηρήσεις έργων του Οργανισμού, ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί προς όφελος του Οργανισμού.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί οικοδομικά συμβόλαια για έργα καθώς και συμβόλαια Λειτουργείας και συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού του Οργανισμού.
 • Δημιουργεί και διαχειρίζεται σύστημα αλλαγών και απαιτήσεων των οικοδομικών και άλλων συμβολαίων.
 • Χειρίζεται το μηχανογραφημένο μητρώο περιουσιακών στοιχείων της αρμοδιότητάς του, το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι ορθά καταχωρημένα και το σύστημα ενημερώνεται με κάθε συναλλαγή που αφορά περιουσιακά στοιχεία.
 • Εφαρμόζει συστήματα σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφαλείας σε όλες τις περιοχές ευθύνης.
 • Εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή αξιοποίηση, έγκαιρη αντικατάσταση ή/και προμήθεια και εγκατάσταση, του εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμμετέχει στον έλεγχο των λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στην εισήγηση μέτρων για σχετικές εξοικονομήσεις.
 • Λαμβάνει μέρος στη διαμόρφωση πολιτικής στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Υπουργείο Υγείας, άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρμόδιες Αρχές.
 • Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 • Κατά την περίοδο εργοδότησής του δύναται να τοποθετηθεί σε άλλη Διεύθυνση ή επαρχία εάν προκύψει αντίστοιχη ανάγκη από τον Οργανισμό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών.

       Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:
 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

        Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
 • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού. Ε. Υποβολή Αιτήσεων:

 • Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy, μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22212846, 22212847.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Α, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες με αναφορά στον τίτλο της θέσης και τη χρονική περίοδο εργοδότησης καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μία αιτήσεων θα ληφθεί υπόψη η τελευταία αίτηση.
 • Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα.

Εάν δεν κατέχετε τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται κάτω από το μέρος «Απαιτούμενα Προσόντα» παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό ισότιμης αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) ή και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Related posts

Search ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ Search