ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθμός 419

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

 1. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
 2. Καθήκοντα και ευθύνες: Α. Γενικά Καθήκοντα:

(α)

Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων Κλάδων της Διεύθυνσης όπου είναι τοποθετημένος.

(β)

Βοηθά και συμβουλεύει τον Διευθυντή της Διεύθυνσης όπου είναι τοποθετημένος σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

(γ)

Μεριμνά για τη διεξαγωγή ερευνών, την ετοιμασία μελετών, εκθέσεων, νομοσχεδίων και κανονισμών, καθώς και για την επεξεργασία προτάσεων και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση, υιοθέτηση και αξιολόγηση της πολιτικής του/των κλάδου/ων που είναι υπεύθυνος, καθώς και της Διεύθυνσης όπου είναι τοποθετημένος γενικότερα.

(δ)

Εφαρμόζει ή/και παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητές του νομοθεσίας.

(ε)

Προωθεί την οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού του.

(στ) Εποπτεύει και καθοδηγεί το προσωπικό του/των κλάδου/ων που είναι υπεύθυνος.

(ζ) Παρέχει υπηρεσίες, συμβουλές ή/και άλλη βοήθεια σε άλλες Διευθύνσεις του Υφυπουργείου αναφορικά με θέματα της ειδικότητάς του.

(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Β. Ειδικά Καθήκοντα:

 1. Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας:

(α) Συμβουλεύει επί τεχνικών ή/και άλλων θεμάτων και βοηθά τον οικείο Διευθυντή στην υλοποίηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και καινοτομία.

(β) Εκπροσωπεί το Υφυπουργείο σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, για θέματα έρευνας και καινοτομίας, όποτε απαιτείται.

(γ) Συντονίζει τις δράσεις σχετικά με το εθνικό σύστημα διακυβέρνησης έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

 1. Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών:

(α)

Συμβουλεύει επί τεχνικών ή/και άλλων θεμάτων και βοηθά τον οικείο Διευθυντή στην υλοποίηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιακή πολιτική ή/και τις επικοινωνίες.

(β)

Εκπροσωπεί το Υφυπουργείο σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, για θέματα ψηφιακής πολιτικής ή/και επικοινωνίες, όποτε απαιτείται.

(γ)

Συντονίζει το πλαίσιο δράσεων για την υλοποίηση του εθνικού ψηφιακού μετασχηματισμού.

(δ)

Συντονίζει τη συνεργασία με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την υλοποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου.

(ε)

Βοηθά στην εφαρμογή της πολιτικής του κράτους σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων και των δορυφορικών επικοινωνιών.

(στ)

Βοηθά στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος.

 1. Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας:

(α)

Συμβουλεύει τον οικείο Διευθυντή σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, αξιολόγηση, αναθεώρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την ψηφιακή ασφάλεια, την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων και την κυβερνοασφάλεια.

(β)

Συντονίζει το πλαίσιο δράσεων της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

(γ)

Συμβάλλει στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και στην καταπολέμηση της απάτης.

(δ)

Συνεργάζεται με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς για θέματα ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας και εκπροσωπεί το Υφυπουργείο σε αυτούς, όποτε απαιτείται.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Ειδικά, για καθεμία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(Α) Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας:

 • (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Θετικές Επιστήμες (περιλαμβανομένων των Κλάδων της Μηχανικής Επιστήμης, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής), Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

 • Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με έρευνα και καινοτομία ή/και πράσινη ανάπτυξη.

(Β) Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη της Πληροφορικής, Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management Information Systems), Τεχνολογία των Πληροφοριών, Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνίες, Επικοινωνίες Δεδομένων, Μηχανική Λογισμικού.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με ψηφιακή πολιτική/ψηφιακές   τεχνολογίες ή/και επικοινωνίες.

(Γ) Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη της Πληροφορικής, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, Επικοινωνίες Δεδομένων.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια ή/και την ψηφιακή ασφάλεια ή/και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.
 1. Γενικά, για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις:

(α)    Ακεραιότητα, χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

     Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

 • Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα στην παράγραφο (1) πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, κατά κατηγορία, είτε (1)(Α) είτε (1)(Β) είτε (1)(Γ).

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως η θέση πληρωθεί σύμφωνα με τα Απαιτούμενα Προσόντα 1(Γ) για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.

 • Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου του 1990 (Ν. 224/1990), πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον εν λόγω κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
 2. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.  

 1. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στηδημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου δημιουργήθηκε την 1η Μαρτίου 2020. Η έδρα του Υφυπουργείου βρίσκεται στη Λευκωσία.

Related posts

Search ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Search