Ανώτερος Μηχανικός (τεχνικού τομέα) με μισθό μέχρι €70.074

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού (Τεχνικού Τομέα CSIRT) στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής «ΑΨΑ»). Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι:

Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Ι. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του τομέα εργασίας που του ανατίθεται.

      (β)    Βοηθά και συμβουλεύει σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

(γ) Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία προδιαγραφών και συμβολαίων και αξιολογεί προσφορές σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

(δ) Συλλέγει, μελετά και αναλύει τα απαιτούμενα για την εκτέλεση των καθηκόντων του στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει μελέτες, σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία.

(ε) Συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπροσωπώντας την ΑΨΑ ή και το Εθνικό CSIRT.

(στ) Ετοιμάζει και εφαρμόζει τις πολιτικές ασφάλειας και πρότυπα ασφαλείας της ΑΨΑ ή και του Εθνικού CSIRT, αναπτύσσει σχέδια δράσης με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας των πληροφοριών και συντονίζει εργασίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, συμμετοχής και διοργάνωσης ευρωπαϊκών και εθνικών ασκήσεων, ενημέρωσης και κατάρτισης στους τομείς αρμοδιότητας της ΑΨΑ ή/και του Εθνικού CSIRT.

(ζ) Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αντίστοιχες εφαρμογές στο χώρο της Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας, για την εφαρμογή των κανονισμών/οδηγιών/συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας.

(η) Μεριμνά για την εκπαίδευση και την κατάρτιση της ομάδας του.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

ΙΙ. Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική Μηχανική (περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής), Επιστήμη της Πληροφορικής.

        (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

  • Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ETEK) στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα τηλεπικοινωνιών ή/και ηλεκτρονικής μηχανικής ή/και μηχανικής της πληροφορικής ή/και πληροφορικής ή/και κυβερνοασφάλειας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Αναφορικά με τους υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(β) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε περίπτωση που ισχύει το πρώτο, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτήν.

(γ)   Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

(δ)   Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του ΓΕΡΗΕΤ μέσα σε 4 χρόνια ή σε 8 εξεταστικές (ανά εξάμηνο) περιόδους από το διορισμό τους.

(ε) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. (Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)).

(στ) Η θέση προκηρύσσεται βάσει των περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2020.

(ζ) Ο/Η Λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της ΑΨΑ, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.

(η) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που θα περιλαμβάνει τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα όπως, μεταξύ άλλων, στα πεδία διαχείρισης και ανάλυσης περιστατικών κυβερνοασφάλειας, διαχείρισης και ανάλυσης «ευπαθειών» κυβερνοασφάλειας, τοπίο απειλών κυβερνοασφάλειας. Η βαρύτητα της γραπτής εξέτασης θα είναι 80%.

Ως όριο επιτυχίας καθορίζεται το 50%. Σε προφορική εξέταση θα κληθεί τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων της μίας θέσης που προκηρύσσεται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο: : https://cutt.ly/dsa-careers και να επισυνάψουν Βιογραφικό Σημείωμα, με αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν τα προσόντα και την πείρα τους. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Ανώτερου Μηχανικού ΑΨΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsa.careers@ee.cy εντός του χρονικού διαστήματος από τις 23 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00. Ταυτόχρονα, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί και η ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://dsa.cy/careers

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Related posts

Search 34 Κενές Μόνιμες Θέσεις Α2-5-7 & Α8-10-11 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ανώτερος Μηχανικός ΑΨΑ με μισθό μέχρι €70.074 Search