ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

cyprus gov logo

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) Θέσης Ωρομίσθιου Καταγραφέα (Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: Ε5. Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.

Με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης έχουν ως εξής:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Καταγράφει από τους υδρομετρητές την κατανάλωση νερού σε διάφορες υδρευόμενες περιοχές του Συμβουλίου, επιθεωρεί τις υδραυλικές εγκαταστάσεις τούτων και αναφέρει τυχόν διαρροές, προβλήματα ή ανωμαλίες.
  • Βοηθά στην επιτόπια συλλογή στοιχείων και στην κωδικοποίηση νέων συνδέσεων υποστατικών.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου εκτός εάν:

(α)

Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β)

συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για άρρενα υποψήφιο, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

(γ)

κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης,

(δ)

δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(ε)

δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από το Συμβούλιο ή τη Δημόσια

Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι υποψήφιοι που θα ικανοποιούν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, όπως καθορίστηκε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την πιο πάνω θέση απαιτείται από τους αιτητές να πετύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση.

1ο Στάδιο – Γραπτή Εξέταση

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  • Ελληνικά, επιπέδου Λυκείου (βαρύτητα 60%)
  • Αγγλικά, επιπέδου Λυκείου (βαρύτητα 40%)    

Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στη γραπτή εξέταση θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.

2ο Στάδιο – Προφορική Εξέταση

Σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, κατά σειρά επιτυχίας, που θα είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, θα καταρτιστεί «Πίνακας» με σειρά επιτυχίας, στον οποίο οι υποψήφιοι θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία να φαίνεται πρώτος. Ο «Πίνακας» θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία καταρτισμού του, ώστε το ΣΥΛ να δύναται να πληρώσει θέσεις που τυχόν να κενωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου και να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Ωρομίσθιου Καταγραφέα”, στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στο Ισόγειο των Γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 66, 3012 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, όχι αργότερα της Παρασκευής, 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 2:00 μ.μ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων της θέσης καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων διορισμού. Το ΣΥΛ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο στάδιο αποδεικτικά της προηγούμενης πείρας των αιτητών, περιλαμβανομένης και κατάστασης ασφαλιστέων αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται μόνο στην ιστοσελίδα www.wbl.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διοικητική Λειτουργό του Συμβουλίου Ελένη Νικολάου στο τηλέφωνο 25830178 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Related posts

Search ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (1), ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1), ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (3)
ΠΛΗΡΩΣΗ 13 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Search