ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας, με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία.

1. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.       

 1. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α8: €24.618,73 - 25.720,98 - 26.887,75 - 28.084,48 - 29.281,22 - 30.477,95 -

31.674,69 - 32.871,42 - 34.068,16 - 35.264,89 - 36.461,63 - 37.658,36 και Α10: €34.283,91 - 35.922,63 - 37.561,36 - 39.200,09 - 40.838,81 - 42.477,54 - 44.116,27 - 45.754,99 - 47.393,72 και Α11: €40.526,18 - 42.164,90 - 43.803,63 -

45.442,36 - 47.081,08 - 48.719,81 - 50.358,54 - 51.997,26 - 53.635,99. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.  

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Υποστηρίζει την Αρχή στην επιβολή των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας.

(β) Διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες για θέματα που αφορούν ασφάλεια και υγεία και ετοιμάζει σχετικές αναφορές με τα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις του αναφορικά με τα πιο πάνω.

(γ) Μελετά κανονισμούς, οδηγίες και εγκυκλίους για θέματα ασφάλειας και υγείας και εισηγείται την τροποποίησή τους ή τη θέσπιση νέων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις, τάσεις και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς που εκδίδονται από άλλες αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία.

(δ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αναφορικά με θέματα ασφάλειας και υγείας.

(ε) Διερευνά ατυχήματα που προκαλούνται στους λιμενικούς και άλλους χώρους και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

(στ) Υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους λιμενικούς και άλλους χώρους της Αρχής.

(ζ) Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα ασφάλειας και υγείας και συντονίζει, αναλαμβάνει ή/και συμμετέχει σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προαγωγή εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα αυτά.

(η) Μελετά σχέδια ασφάλειας και υγείας που ετοιμάζονται από τους διαχειριστές/αδειούχους λιμενικών χώρων της Αρχής και υποβάλλει συστάσεις μέσα στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Απασχολείται σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζει η Αρχή, που θα περιλαμβάνουν εργασία πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση, με το σύστημα της εναλλασσόμενης βάρδιας.  

 1. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

               Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Μηχανική Επιστήμη ή κλάδο της, Φυσικές Επιστήμες.

               (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(δ) Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας, των κανονισμών, διαδικασιών και διατάξεων της Αρχής.  

(ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4(α) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.  

Σημειώσεις:  

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Όσοι από τους αιτητές θα παρακαθίσουν στην πιο πάνω γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €34 για κάλυψη διοικητικών εξόδων, ύστερα από προσωπική πρόσκληση της Αρχής για τις εξετάσεις και όχι με την υποβολή της αίτησης για διορισμό.

 • Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την παράγραφο (α) πιο πάνω, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), καθώς και να είναι κάτοχοι ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος στον οικείο κλάδο.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
 1. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 2. Αναφορικά με τους υποψηφίους –
  • Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και
  • οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,         απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 3. Θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψηφίων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, ίσος με το τριπλάσιο της κενής θέσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, τότε καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι πέτυχαν στη γραπτή εξέταση.
 4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον Πίνακα αυτό, θα γίνει η πλήρωση της θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα.  
 5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου.

Νοείται ότι, αν δεν υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο για διορισμό, που να πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 11(1)(α) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, η Αρχή μπορεί, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προβαίνει στον διορισμό με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, προσώπου, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού, εφόσον με αυτό τον διορισμό κρίνεται από την Αρχή ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της.

 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής cpa.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5, (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 20.11.2023 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 20.11.2023.
 3. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των αιτητών.
 4. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 5. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Related posts

Search ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΥ Α9 Search