Κυβερνητικές Εξετάσεις Α8-10-11 του 2024 για τις θέσεις του 2025

kivernitikes eksetaseis a8 2024

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2021 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΄Η ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ

Η Ειδική Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2024, γνωστοποιεί ότι η Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις), θα διεξαχθεί το Σάββατο 2.11.2024.

 1. Η Ειδική Επιτροπή έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.
 2. Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για θέσεις που θα προκηρυχθούν κατά το έτος 2025 οι οποίες περιλαμβάνονται στον σχετικό Κατάλογο Θέσεων που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ενημέρωση και ανάρτηση του σχετικού Καταλόγου θα ακολουθήσει μετά την ψήφισή του από τη Βουλή και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις των αναφερόμενων στην επικεφαλίδα Νόμων. Για την πλήρωση των θέσεων που θα προκηρυχθούν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου.

 1. Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων, αποτελούμενη από τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Ακολουθεί Παράρτημα με περιγραφή της Εξεταστέας Ύλης.

 1. Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.  
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.
 3. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στη Γραπτή Εξέταση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής στην εξέταση που ορίστηκε στα πενήντα (€50) Ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση και πληρωμής του τέλους συμμετοχής θα αρχίσει στις 14.5.2024, η ώρα 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 31.5.2024, η ώρα 12 το μεσημέρι. Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων θα υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας http://epd.moec.gov.cy. Επιπρόσθετες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, γι΄ αυτό καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα. Τονίζεται ότι τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
 4. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 5. Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.
 6. Σχετικό ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και δείγματα ερωτήσεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy. Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτηθεί ο σχετικός Κατάλογος των Θέσεων όπως αυτός θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα συνοπτικά απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα, κτλ. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτούνται όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν τη γραπτή εξέταση και τη συμμετοχή σε αυτή.
 7. Διευκρινίζεται ότι αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, όταν αυτή δημοσιευτεί εντός του 2025 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 8. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση, τα εξεταστικά κέντρα κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934.
 9. Για πληροφορίες που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο των προσλήψεων στη δημόσια υπηρεσία, τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22602555, 22602568, 22602569.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Related posts

Search Κυβερνητικές Εξετάσεις Α2-5-7 του 2024 για τις θέσεις του 2025
Θέματα και Λύσεις Κυβερνητικών Εξετασεων του 2024 για Κλίμακα Α2-5-7 Search