ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ministry logo

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει έναν (1) ερευνητή για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος LIFE AgrOassis για την περίοδο 2023 – 2026.

Tο έργο AgrOassis επικεντρώνεται στον γεωργικό τομέα της Κύπρου και ειδικότερα σε περιοχές που βρίσκονται σε πορεία ερημοποίησης σαν συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και της ακατάλληλης χρήσης γης. Στοχεύει να προωθήσει τρεις κύριες δράσεις που θα περιορίσουν ή και θα αναστρέψουν την πορεία υποβάθμισης των γεωργικών εδαφών: την εγκατάσταση φυτοφρακτών, τη μειωμένη κατεργασία του εδάφους και την παραγωγή και ενσωμάτωση κόμποστ στα εδάφη.

Τονίζεται ότι η αίτηση για τη θέση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 1. Καθήκοντα

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος στις οποίες εμπλέκεται το ΙΓΕ που περιλαμβάνουν:

 • τη δημιουργία και λειτουργία πιλοτικής μονάδας κομποστοποίησης,
 • την εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι δράσεις του προγράμματος στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του         εδάφους. Η εργασία αυτή εμπεριέχει μετρήσεις πεδίου, συλλογή δειγμάτων εδάφους, εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων,
 • τον καταρτισμό εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα του προγράμματος, τη συγγραφή εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια,
 • την εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος του/της ανατεθεί, σε σχέση με την υλοποίηση/διαχείριση του έργου.
 1. Απαιτούμενα Προσόντα
  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή την Περιβαλλοντική Μηχανική.

Σημ. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όπως καθορίζεται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου εφαρμόζεται. 4. Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Κατηγορίας Β, για οχήματα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων (manual).

Πρόσθετα Προσόντα

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου MSc ή Διδακτορικό Δίπλωμα PhD στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή την Περιβαλλοντική Μηχανική θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 3. Ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία σχετική με τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή την Περιβαλλοντική Μηχανική θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 1. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8. Με βάση το άρθρο 10 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.
 2. Η περίοδος απασχόλησης θα αφορά στην περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τη λήξη του προγράμματος LIFE AgrOassis στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το άτομο που θα προσληφθεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το ΙΓΕ, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου, και σε περίπτωση που καταργηθούν οι σχετικές ανάγκες του ΙΓΕ πριν τη λήξη της σύμβασης των εργοδοτουμένων ατόμων ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή τους, τα εργοδοτούμενα άτομα κρίνονται ανεπαρκή, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
 3. Ο εργοδοτούμενος/η ορισμένου χρόνου θα έχει έδρα τη Λευκωσία και θα μετακινείται σε όλες τις επαρχίες όταν χρειάζεται για τις ανάγκες του έργου.
 4. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο Ι που είναι διαθέσιμο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Το Έντυπο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 21/4/2023, στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Ταχ. Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σε αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
 5. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Βαθμός Πτυχίου

Άριστα: 2, Λίαν Καλώς: 1.5, Καλώς: 1

Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc

1-2 ανάλογα με τη συνάφεια

Διδακτορικός Τίτλος PhD

1-3 ανάλογα με τη συνάφεια

Ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία

1-5 ανάλογα με τη συνάφεια

Σημ.:   Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου. Σε περίπτωση που συνεχίζει να υπάρχει ισοβαθμία, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Related posts

Search Τέσσερις (4) Εκτελεστικοί Μηχανικοί
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Search