Εξέταστέα Ύλη για Θέσεις A2-5-7

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2020, γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέτασης είναι η ακόλουθη:

Oι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν σε εξέταση Ικανοτήτων.

Η εξέταση ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα ανακοινωθεί. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές απάντησης. Στόχος της εξέτασης ικανοτήτων είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα, γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληροφορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές) που τους δίνονται. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: 1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, προβλήματα με κλάσματα, ποσοστά, ακολουθίες αριθμών κ.ά.

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σε αυτό το θέμα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Δείγματα Ερωτήσεων:

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι δειγματικές και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών ερωτήσεων που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι εντός των τριών θεμάτων της εξέτασης).

Θέμα 1:

Κάθε πρόβλημα αποτελείται από μια διατύπωση, που ορίζει τα στοιχεία του προβλήματος και πέντε επιλογές απάντησης. Δικό σας έργο θα είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη διατύπωση του προβλήματος και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που βρίσκεται σε μια από τις πέντε επιλογές που δίνονται. Καλείστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε επιλογών που σας δίνονται και να τη μεταφέρετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1:

Αν σήμερα προσθέσουμε την ηλικία της Μαρίας στην ηλικία της Χριστίνας, το άθροισμα που θα πάρουμε είναι 50 χρόνια. Ποια θα είναι η συνολική τους ηλικία σε 6 χρόνια;
(α) 56 χρόνια      (β) 62 χρόνια      (γ) 65 χρόνια      (δ) 50 χρόνια      (ε) 68 χρόνια

Η σωστή απάντηση είναι το (β) διότι μετά από έξι χρόνια θα έχουν μεγαλώσει και οι δύο κατά έξι χρόνια. Συνεπώς 50+2*6=62 χρόνια.

Παράδειγμα 2:
Σε μια εξέταση ένας υποψήφιος παίρνει δύο μονάδες για κάθε ορθή απάντηση και χάνει μια μονάδα για κάθε λανθασμένη απάντηση. Ο υποψήφιος απαντάει και τις 100 ερωτήσεις της εξέτασης και βαθμολογείται με 80. Πόσες ερωτήσεις απάντησε ορθά;
α) 80            β) 55            γ) 50            δ) 65            ε) 60

Η σωστή απάντηση είναι το (ε). Αν υποθέσουμε ότι απάντησε χ ερωτήσεις ορθά, τότε: 2χ-(100-χ)-80>2χ-100+χ=80>3χ=180>χ=60.

Παράδειγμα 3:
Σε μια εξέταση 65% των μαθητών πέτυχε στα μαθηματικά, 75% πέτυχε στα ελληνικά και 60% πέτυχε και στα δύο. Πόσο ποσοστό των μαθητών απέτυχε και στα δύο μαθήματα; α) 20%           β) 10%           γ) 15%           δ) 40%           ε) 25%

Η σωστή απάντηση είναι το (α).

Θέμα 2:

Σε κάθε σελίδα του θέματος 2 θα υπάρχουν γραμμές Σχημάτων. Σε κάθε γραμμή Σχημάτων θα υπάρχουν δύο σειρές σχημάτων, τα Σχήματα Προβλήματος και τα Σχήματα Απάντησης. Τα Σχήματα Απάντησης είναι αριθμημένα (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Έργο σας θα είναι να προσέξετε καλά τη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος και έπειτα να αναζητήσετε το σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης (βρίσκονται στα δεξιά κάθε συνόλου Σχημάτων Προβλήματος) που είναι το επόμενο στη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος. Την απάντησή σας να τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1:

 

αφαιρετικός συλλογισμός αφαιρετικός συλλογισμόςΗ προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τρίγωνο και ο ρόμβος αλλάζουν θέση μετακινούμενα εναλλάξ κατά ένα τεταρτοκύκλιο αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (β).

Παράδειγμα 2:

αφαιρετικός συλλογισμός αφαιρετικός συλλογισμόςΗ προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μισοφέγγαρο περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά 90° ενώ οι διαγραμμίσεις στο εσωτερικό του παραμένουν οριζόντιες. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (γ).

Παράδειγμα 3:

αφαιρετικός συλλογισμός αφαιρετικός συλλογισμόςΗ προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (ε).

Θέμα 3:

Παράδειγμα 1:

Σε κάθε πρόταση που δίνεται λείπουν δύο λέξεις, η πρώτη και η τελευταία. Ακριβώς από κάτω θα υπάρχουν πέντε επιλογές συμπλήρωσης των λέξεων που λείπουν με τη μορφή ζευγαριού λέξεων. Η πρώτη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με την πρώτη λέξη που λείπει, έτσι που οι δύο πρώτες λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Η δεύτερη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με τη δεύτερη λέξη που λείπει, έτσι ώστε οι δύο τελευταίες λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Όταν διαλέξετε το ζευγάρι που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα, καλείστε να σημειώσετε την απάντηση σας στο Φύλλο Απαντήσεων.

..... είναι στο απατηλό όπως το γνήσιο είναι στο .....

(α). Ψεύτικο – αυθεντικό
(β). Πραγματικό – αληθινό
(γ). Μάσκα – πραγματικό
(δ). Αυθεντικό – ειλικρινές
(ε). Απάτη – ψεύτικο

Η σωστή απάντηση είναι η (α), διότι το ‘απατηλό’ και το ‘ψεύτικο’ συνδέονται με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται το ‘γνήσιο’ με το ‘αυθεντικό’.

Παράδειγμα 2:

Παρακάτω σας δίνεται μια παράγραφος της οποίας όλα τα γεγονότα θα πρέπει να δεχτείτε ως αληθή ως προς το περιεχόμενο (όχι κατ’ ανάγκη και πραγματικά). Η παράγραφος ακολουθείται από ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα μπορεί να συνάγεται από την παράγραφο μπορεί και να μη συνάγεται. Έργο σας είναι να αξιολογήσετε, αν το συμπέρασμα είναι αληθές ή εσφαλμένο. Οι επιλογές που έχετε για το συμπέρασμα είναι οι εξής: α) σίγουρα αληθές, β) πιθανόν αληθές, γ) ελλιπή στοιχεία, δ) πιθανόν εσφαλμένο, ε) σίγουρα εσφαλμένο.

«Είναι απαράβατη υποχρέωση του Τύπου να δημοσιεύει κάθε είδηση που είναι προς το δημόσιο συμφέρον να δημοσιεύεται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση δολοφονίας του Χαραλάμπους, ιδίως από τότε που οι λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων που εμπλέκονται σ’ αυτή έχουν εμφανιστεί σε περιοδικά ταμπλόιντ και σε καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές λόγου.» Συμπέρασμα: Ο Τύπος έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.

α) σίγουρα αληθές,
β) πιθανόν αληθές,
γ) ελλιπή στοιχεία,
δ) πιθανόν εσφαλμένο,
ε) σίγουρα εσφαλμένο.

Η σωστή απάντηση είναι το (ε), διότι το συμπέρασμα δεν συνάγεται από την παράγραφο.

Παράδειγμα 3:

Η Μαρία κάθε ξημέρωμα μετά την ανατολή πηγαίνει βόλτα. Ο φίλος της Γιάννης που έρχεται από την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, βλέπει ότι η σκιά της Μαρίας πέφτει στα δεξιά της. Από ποια κατεύθυνση έρχεται ο Γιάννης;
α) Ανατολή
β) Δύση
γ) Νότο
δ) Βορρά
ε) Δεν μπορούμε να ξέρουμε

Η σωστή απάντηση είναι το (δ).

Βαθμολογία
Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.

Υπουργείο Παιδείας

Related posts

Search Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο
ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Search