ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Α/4-2023

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Α/4-2023

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της 
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων και των 
μετέπειτα τροποποιήσεών του.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. x

Σαράντα πέντε (45) κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου), Κλίμακα 
Α1-Α2 (Α1: €15.200-€18.522 - Α2: €15.260-€19.788). 

Στην προκήρυξη των θέσεων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου www.eac.com.cy θα 
δημοσιευτούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις καθώς και 
λεπτομέρειες για τη διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΗΚ, στα 
τηλέφωνα 22201612 και 22201636 μεταξύ των ωρών 08:00-14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Related posts

Search Εξεταστέα Ύλη - Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν την Α8
Πρόταση για κυβερνητικές εξετάσεις ανά διετία συζήτησε η Επ. Θεσμών Search