ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο μόνιμες θέσεις Διευθυντή Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, οι οποίες αναμένεται να κενωθούν από 1.5.2023 λόγω αφυπηρέτησης των κατόχων τους. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

 1. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
 2. Καθήκοντα και ευθύνες:
  • Υπεύθυνος για-

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία μιας από τις Διευθύνσεις Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας·

(β) την ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου ·

(γ) τον προγραμματισμό, συντονισμό, διεξαγωγή ή/και επόπτευση οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, ειδικών ερευνών και μελετών, καθώς και τον έλεγχο και υποβολή σχετικών εκθέσεων ·

(δ) τη διεξαγωγή και παρακολούθηση της σχετικής με τα καθήκοντά του αλληλογραφίας και την εκπαίδευση του προσωπικού.

 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα: Α. Για Πρώτο Διορισμό:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Μέλος ενός από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος που θα έχει εγκριθεί ως ισότιμο από τον Υπουργό Οικονομικών:

(α)   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

(β)   The Institute of Chartered Accountants in Scotland.

(γ)   The Institute of Chartered Accountants in Ireland.

(δ)   The Chartered Association of Certified Accountants.

(ε)   The Chartered Institute of Management Accountants.

(στ) The Institute of Chartered Accountants in Australia.

(ζ)   The Canadian Institute of Chartered Accountants.

(η)   The New Zealand Society of Accountants.

(θ) The American Institute of Certified Public Accountants και τριετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα σε εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο ή σε ανώτερη θέση δημόσιας εταιρείας.

(ι)   The Institute of Chartered Accountants in South Africa και τριετής απασχόληση σε λογιστικό ή ελεγκτικό οίκο του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές να είναι μέλος ενός από τα ήδη αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.

(κ) The Association of International Accountants νοουμένου ότι το μέλος έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του A.I.A. κατά ή μετά τον Ιούνιο του 1991 και αφού ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για λογιστική και ελεγκτική πείρα που καθορίζει το Σώμα αυτό.

(3) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου μετά την απόκτηση του επαγγελματικού λογιστικού προσόντος που αναφέρεται στο (2) πιο πάνω, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά ή/και εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία. Β. Για Προαγωγή:

Μέλος ενός από τα στο Α(2) Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος που θα έχει εγκριθεί ως ισότιμο από τον Υπουργό Οικονομικών και δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου μετά την απόκτηση του επαγγελματικού λογιστικού προσόντος, από την οποία τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Πρώτου Ελεγκτή ή/και στην προηγούμενη θέση Πρώτου Ελεγκτή, 1ης Τάξης.

Γ. Και για τα δύο Α και Β:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
 3. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.  

 1. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Ελεγκτική Υπηρεσία

Related posts

Search Εξέταστέα Ύλη για Θέσεις A2-5-7
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Search