ΘΕΣH ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

 

ΘΕΣH ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (θέση προαγωγής). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α15

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες
  • Eυθύνη για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την οργάνωση και τον συντονισμό της εργασίας σ’ αυτό συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για στενή παρακολούθηση του διδακτικού και άλλου προσωπικού που υπηρετεί στο Ινστιτούτο.
  • Διαλέξεις ή διδακτικά καθήκοντα σε θέματα της ειδικότητάς του μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που έχει εγκριθεί.
  • Ευθύνη μέσα στα πλαίσια της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης.
  • Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση προσωπικού και την οργάνωση παρεμφερών εκπαιδευτικών συνεδρίων/σεμιναρίων.
  • Ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη της περιουσίας και των αρχείων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
 2. Απαιτούμενα Προσόντα
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στον εκπαιδευτικό τομέα με προτίμηση στα Παιδαγωγικά ή τη Φιλοσοφία ή την Ψυχολογία ή σε θέμα που σχετίζεται με την κατάρτιση/επιμόρφωση καθηγητών/δασκάλων.
  • Ευδόκιμη υπηρεσία στην εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαπέντε ετών.
  • Διοικητική ικανότητα και κατάρτιση, καθώς και ενημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις   στην Κύπρο και σε αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού.
  • Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.
 3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 4 Αυγούστου μέχρι 21 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Related posts

Search ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Search