ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Καθηγητή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στις μισθοδοτικές κλίμακες Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, συνδυασμένες κλίμακες, όπως αυτές έχουν ρυθμιστεί με βάση το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2023, όπου αυτό εφαρμόζεται (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Στον μισθό της θέσης προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
  • Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.
  • Αναλαμβάνει καθήκοντα συντονισμού μαθημάτων της ειδικότητάς του όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.
  • Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά εντός του σχολείου.
  • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν προς το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Καθηγητή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

 1. Απαιτούμενα Προσόντα:
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Σημ.:   Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις Νέων Ελληνικών σε προχωρημένο επίπεδο (AL) του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) του πανεπιστημίου του Λονδίνου και περιλαμβάνονταν στους πίνακες διοριστέων του Αυγούστου του 1995, τεκμαίρεται ότι έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Σημειώσεις:

 1. Όλοι οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 2. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.490 και ημερ. 22.2.2023, για τους υποψήφιους, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και επέλεξαν, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Συντάγματος, να ανήκουν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, απαιτείται μόνο «καλή» γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι έχουν «πολύ καλή» γνώση της Αγγλικής γλώσσας, μόνο για μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την πρώτη προκήρυξη της ειδικότητας της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 1. Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβληθούν με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ01Χ (ΕΕΥ01-Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων/ΕΕΥ01Β-Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων), από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, να εκτυπωθούν, να υπογραφούν και να προσκομιστούν στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/αποδεικτικά έγγραφα, όπως αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου, από τις 19 Μαΐου μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2023.

Υπουργείο Παιδείας

Related posts

Search ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
4 κενές μόνιμες θέσεις στο Δήμο Αγλαντζιάς. Search