4 κενές μόνιμες θέσεις στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών, μόνιμων θέσεων στο Δήμο Αγλαντζιάς.  

Α. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – Δύο Θέσεις (Θέση Πρώτου Διορισμού). 

Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  
Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544. 
A5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907. 
Α7(II):€22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.  
(Συνδυασμένες Κλίμακες).   
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
1.    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα οπουδήποτε στη δημοτική υπηρεσία. 
2.    Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. 
3.    Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων. 
4.    Βοηθά ή/ και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία. 
5.    Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Δήμου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης. 
6.    Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων,  πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου. 
7.    Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
8.    Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται. 
9.    Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με τη τήρηση των μητρώων αποθήκης ή και άλλων μητρώων. 
10.    Συλλέγει, επεξεργάζεται  και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία καταλόγων δικαιωμάτων, φορολογιών, εισπράξεων κλπ. 
11.    Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 
12.    Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. 
13.    Βοηθά στην τήρηση  πρακτικών συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται. 
14.    Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της μισθολογικής Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα  υπεύθυνου αρχείου. 
15.    Έρχεται σε επαφή με τα κοινό και λαμβάνει ή παρέχει πληροφορίες. 
16.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
Απαιτούμενα προσόντα: 
1.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 
2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
4.    Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει – 
4.1.    Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, ή 
4.2.    σε εξετάσεις ικανότητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού –  
4.2.1.    στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία ή / και 
4.2.2.    στην ελληνική και αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεις το λεπτό. 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
1.    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
2.    Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   
Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν είτε το προσόν που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 είτε το προσόν που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2. 
3.    Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 
4.    Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 3. 
5.    Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα. 
6.    Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.  
7.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.  
Εξεταστέα ύλη γραπτών εξετάσεων 
Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Ελληνικά (βαρύτητα 30%), Αγγλικά (βαρύτητα 20%), Γενικές Γνώσεις (βαρύτητα 10%) και Ειδικό Θέμα με  ερωτήσεις επί του αντικειμένου που προκύπτουν από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης (βαρύτητα 40%). 

 Β. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ – Μία θέση  (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

(Παρέχεται δωρεάν στολή σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς) Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  
Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544. 
A5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936,26.907. 
Α7(II):€22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.  
(Συνδυασμένες Κλίμακες).   
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
1.    Εφαρμόζει το Νόμο και τους Κανονισμούς σε θέματα τροχαίας. 
2.    Εκτελεί περιπολίες σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. 
3.    Καταχωρεί όλες τις καταγγελίες σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς. 
4.    Όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με βάση την κείμενη νομοθεσία, εκτελεί καθήκοντα Ειδικού Αστυφύλακα πλην της οπλοφορίας.  
5.    Επιλαμβάνεται προβλημάτων πολιτών με βάση τους Κανονισμούς ή / και οδηγίες και βοηθά στην επίλυσή τους. 
6.    Συνεργάζεται με την Αστυνομία για την επίλυση θεμάτων τροχαίας κυκλοφορίας. 
7.    Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των σταθμομετρητών, επιθεωρεί τούτους καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων και καταγγέλλει τους παραβάτες.  
8.    Διευκολύνει τους πεζούς και ελέγχει τις διαβάσεις πεζών. 
9.    Βοηθά στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με την τροχαία κυκλοφορία. 
10.    Επιδίδει κλήσεις Δικαστηρίου που σχετίζονται με υποθέσεις του Δήμου ή/και άλλων Δήμων. 
11.    Φροντίζει για την εφαρμογή όλων των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και άλλων συναφών οδηγιών αναφορικά με την τοποθέτηση αντικειμένων επί δημοσίων πεζοδρομίων, δρόμων πλατειών κλπ, την πλανοδιοπώληση καθώς και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου. 
12.    Εκδίδει και εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο εξώδικα πρόστιμα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
13.    Βοηθά στην τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται. 
14.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
Απαιτούμενα προσόντα: 
1.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 
2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ευγένεια, ευπρεπής εμφάνιση και αξιοπιστία. 
4.    Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως ίσχυε μέχρι 30/4/2004 ή κατηγορίας «Β» όπως αυτή ισχύει από την 1/5/2004,της οποίας η χρήση να μην περιορίζεται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και άδεια οδηγού μοτοσικλέτας. 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
1.    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  
2.    Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 
3.    Λόγω της ειδικής φύσης των καθηκόντων της θέσης, οι ώρες υπηρεσίας των τροχονόμων δεν είναι οι συνηθισμένες για τη Δημοτική Υπηρεσία και μπορεί να εργάζονται με ειδικό ωράριο ή να κληθούν σε υπηρεσία οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. 
4.    Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 2. 
5.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 
Εξεταστέα ύλη γραπτών εξετάσεων 
Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Ελληνικά (βαρύτητα 30%), Αγγλικά (βαρύτητα 20%), Γενικές Γνώσεις (βαρύτητα 10%) και ειδικό θέμα, με  ερωτήσεις επί του αντικειμένου που προκύπτουν από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης (βαρύτητα 40%). 

Γ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Θέση Πρώτου Διορισμού) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  

Α9   : €22.276,  23.351,  24.426, 25.501,  26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876.  
Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. 
Α12: €32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727. 
(Συνδυασμένες Κλίμακες).   
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Καθήκοντα και ευθύνες: 
1.    Υπεύθυνος ή / και βοηθά για την οργάνωση, διεύθυνση και αποτελεσματική λειτουργία κλάδου/κλάδων της Τεχνικής Υπηρεσίας και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών. 
2.    Εξετάζει αιτήσεις αναπτύξεως σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε υφιστάμενης νομοθεσίας και επιβλέπει έργα που εκτελούνται στα πλαίσια των αδειών αναπτύξεως. 
3.    Διεξάγει έρευνες, επισκοπήσεις, μελέτες και υποβάλει εκθέσεις σε σχέση με την ετοιμασία χωροταξικών, πολεοδομικών και άλλων ρυθμιστικών σχεδίων συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης περιοχών και οικοδομών ιστορικού ή και αρχαιολογικού χαρακτήρα.   
4.    Ετοιμάζει ή και ελέγχει δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις, όρους και προδιαγραφές για έργα Πολιτικής Μηχανικής, Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. 
5.    Ετοιμάζει αρχιτεκτονικές μελέτες για δημοτικά έργα συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, προδιαγραφών υλικών και μεθόδων κατασκευής και επιβλέπει την εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής, Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. 
6.    Συντονίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.  
7.    Τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 
8.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.   
Απαιτούμενα προσόντα: 
1.    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στην Αρχιτεκτονική ή  στην Πολεοδομία . (Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
2.    Εγγραφή ως μέλος του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
3.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
4.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.  
5.    Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
1.    Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους και στις εξετάσεις επί του περί Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των σχετικών  Κανονισμών, μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 
2.    Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.  
3.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 
Διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων 
Οι αιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε προφορική εξέταση (συνέντευξη) μόνο, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ημερομηνία των προφορικών εξετάσεων (συνεντεύξεων) θα καθοριστεί αργότερα.  
Σημειώσεις που αφορούν σε όλες τις θέσεις: 
1.    Οι αιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε γραπτή εξέταση, για τις θέσεις που απαιτείται γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθούν αργότερα και που θα γνωστοποιηθούν και με προσωπική επιστολή.  Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης και  τη διαδικασία τελικής επιλογής. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση (συνέντευξη) ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.  
2.    Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα κληθούν  σε προφορική εξέταση (συνέντευξη) είναι τριπλάσιος από τον αριθμό των κενών θέσεων και με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο επιτυχόντων ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.. 
3.    Επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. 
Προϋποθέσεις Διορισμού:  
1.    Σύμφωνα με το άρθρο 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς δυνάμει των άρθρων 53 και 87 του περί Δήμων Νόμου, ΚΔΠ. 372/2000 με την οποία υιοθετήθηκε η ΚΔΠ. 71/2000, κανένας δεν διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός εάν  
1.1.    Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή της Ε.Ε., 
1.2.    συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, 
1.3.    κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός, 
1.4.    δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, 
1.5.    δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία  ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα,  
1.6.    πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. 
Υποβολή Αιτήσεων: 
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.aglantzia.org.cy) μέχρι την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Η υποβολή αιτήσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν είναι αποδεκτή. 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης.     
Υπό το φως της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Για τη διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρονται  στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, οι αιτητές θα  πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τεκμήρια, τα οποία υιοθέτησε ο Δήμος. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης για σκοπούς πλήρωσης των παρούσων θέσεων “τεκμηρίων γνώσης γλωσσών” υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.psc.gov.cy). 
Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.  
Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.  
Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009) καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τους αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.  
Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα, όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ. 22462233, σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy. 
Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους. 


Ο Δήμος Αγλαντζιάς δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΓΚΔΠ2016/679

Δήμος Αγλαντζιάς

Related posts

Search ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Search