60 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 60 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288,

30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.   gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις->Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 3.12.2022, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 17.2.2023 και αρ. γνωστοποίησης 203 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.

 1. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α)

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε Μονάδα ή Διεύθυνση ή Υπηρεσία του Υπουργείου-

i. εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων του τομέα εργασίας του.

ii. διεξάγει έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία, ετοιμάζει εκθέσεις, σημειώματα, υποβάλλει εισηγήσεις και γενικά διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

(β)

Στην περίπτωση τοποθέτησης στην Υπηρεσία Ασύλου-

i. εκτελεί καθήκοντα εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διεξάγει προσωπικές συνεντεύξεις με αιτούντες άσυλο, διενεργεί έρευνα σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες καταγωγής των αιτούντων και υποβάλλει εισηγήσεις για λήψη απόφασης.

ii. συντάσσει Εκθέσεις Γεγονότων για δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

iii. υποστηρίζει τη διοίκηση και λειτουργία των κέντρων υποδοχής ή/ και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας.

(γ)

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε Επαρχιακή Διοίκηση-

i. εκτελεί καθήκοντα ως Βοηθός Επαρχιακός Επόπτης αναφορικά με την εξέταση των προβλημάτων και συνθηκών της περιοχής για την οποία είναι υπεύθυνος και υποβάλλει εισηγήσεις για επίλυσή τους.

ii. εξετάζει αιτήσεις και υπομνήματα και υποβάλλει εκθέσεις αναφορικά με γεγονότα που επηρεάζουν την κοινωνική ή/και οικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής.

iii. καθοδηγεί, συμβουλεύει και βοηθά Αρχές Τοπικής Διοίκησης και άλλες κοινοτικές επιτροπές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

iv. διενεργεί επισκέψεις στην περιοχή ευθύνης του.

v. προεδρεύει σε καθορισμένα συλλογικά όργανα, όπως εκάστοτε προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

vi. εμφανίζεται στο δικαστήριο εκ μέρους της Δημοκρατίας, όπως εξουσιοδοτηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(δ)

Εφαρμόζει τη σχετική με τον τομέα εργασίας του νομοθεσία.

(ε)

Διεξάγει σχετική αλληλογραφία και τηρεί πρακτικά.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης δυνατόν να απασχολείται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των εργάσιμων ωρών δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργασίμων ωρών την εβδομάδα.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

 • (α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β)     Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

 1. Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, το προσόν της παραγράφου (1) δύναται να καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης.

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν τα εξής:

 

 

Τίτλος θέσης: Λειτουργός Εσωτερικών

Κατηγορία

Αριθμός Θέσεων

Απαιτούμενα προσόντα

Α

20

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).

Β

4

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά.

Γ

4

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Δ

2

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Πληροφορική.

Ε

30

Οποιοδήποτε ακαδημαϊκό προσόν ή μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, όπως δηλαδή προβλέπεται στις παρ. (1)(α) και (1)(β) του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατηγορία.  

 1. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν-

(α) Στις εξετάσεις στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις μέσα σε δύο (2) χρόνια ή σε τέσσερις (4) εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

(β) στις εξετάσεις στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια ή οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
 3. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
 4. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.  

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.  

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Υπουργείο Εσωτερικών

Related posts

Search ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Search