ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (A14)(ii)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία. 
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που 
έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 
(α) Βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στη διαμόρφωση και 
εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, καθώς και στη λήψη και
εφαρμογή των αναγκαίων αποφάσεων.
(β) Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία της εργασίας του τομέα ευθύνης του, 
την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον συντονισμό στατιστικών απογραφών, επισκοπήσεων, ερευνών και 
μελετών, την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ετοιμασία εκθέσεων και μελετών.
(γ) Συμβουλεύει άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων 
αυτών:
Στατιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research) ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο με 
κύριο θέμα σπουδών τη Στατιστική ή τα Οικονομικά ή τα Μαθηματικά.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Στατιστική ή στα 
Οικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Οικονομετρία ή στη Δημογραφία ή στην Επιχειρησιακή 
Έρευνα (Operational Research) ή σε συναφείς τομείς των θεμάτων αυτών ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους και απόκτηση σχετικού διπλώματος σε έναν ή περισσότερους 
τομείς της Στατιστικής.
(3) Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα στατιστικής, τα οποία να περιλαμβάνουν οργάνωση, διεξαγωγή και ανάλυση στατιστικών απογραφών και επισκοπήσεων, από την οποία 
πενταετής τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση προσωπικού, στον προγραμματισμό, στην 
οργάνωση, στον συντονισμό και στον έλεγχο εργασίας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(5) Πολύ καλή γνώση των οικονομικών και στατιστικών δεδομένων της Κύπρου.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας. 
Σημειώσεις: 
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας 
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή 
άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη. 
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571. 
6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Υπουργείο Οικονομικών

Related posts

Search ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α2-5-7
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 Search