ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.10.2023 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

 1. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
 2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά τον Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου.

(β) Υπεύθυνος για την οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία της εργασίας τομέα του Ινστιτούτου.

(γ) Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση κοινών ερευνητικών ή και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταξύ των διάφορων Κλάδων του Ινστιτούτου ή/και με το Τμήμα Γεωργίας και άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ή/και Οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

(δ) Διεξάγει ερευνητική εργασία σε θέματα της ειδικότητάς του και μεριμνά για τη δημοσιοποίησή της.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδακτορικός τίτλος σε θέμα που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.
 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στη γεωργική έρευνα, με σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, από την οποία πενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

             (β)    Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
 • οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι έστω και αν δεν κατέχουν το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) απαιτούμενο προσόν, νοουμένου ότι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο επιπέδου τουλάχιστον M.Sc. σε θέμα που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
 3. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.  

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Related posts

Search ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΟΥ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Search