ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση πέντε (5) Τεχνικών Μηχανικών Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8(i)) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του Δήμου Λάρνακας και/ή συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία έργων/ προγραμμάτων και/ή Πολεοδομικών Έργων καθώς και την κάλυψη αναγκών του Κλάδου Πολεοδομικού και Οικοδομικού Ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό του Δήμου Λάρνακας.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ή ο εργοδοτούμενος κριθεί κατά την αξιολόγησή του ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκυκλίους διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους υπαλλήλους του Δήμου Λάρνακας.

Απαιτούμενα Ελάχιστα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική.
 2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και τεχνική κατάρτιση.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
 4. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:
  • Τον χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων για άδειες ανάπτυξης που υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τη διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων σχετιζόμενων με τον κλάδο του, την εφαρμογή ρυθμιστικών και άλλων σχεδίων και την εποπτεία και επιθεώρηση έργων για εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και Κανονισμών και των περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμών ή άλλης νομοθεσίας.
  • Την ετοιμασία σχεδίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων, σχεδίων διευρύνσεως δρόμων και άλλων σχετικών σχεδίων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων για νέα έργα, την τοπογράφηση και χωρομέτρηση, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων δαπάνης, τη διαδικασία και την ετοιμασία εγγράφων για προσφορές και συμφωνίες για τα διάφορα έργα, τη διαδικασία για δημοσιεύσεις απαλλοτριώσεων κατασκευής δρόμων, πεζοδρομίων και οχετών, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου οικιών και σχεδίων του κλάδου και την εξέταση παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.
  • Την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο εκτελουμένων έργων Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένων και έργων εκτελουμένων με σύμβαση, τη σήμανση δρόμων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκθέσεων προόδου διαφόρων τεχνικών έργων, τον καταμερισμό, επόπτευση, καθοδήγηση και έλεγχο κατώτερου προσωπικού, την οργάνωση και επίβλεψη των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών στον χώρο απόρριψης σκυβάλων, τη διαδικασία κατεδαφίσεων κηρυσσομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο ετοιμόρροπων οικοδομών.
  • Την ετοιμασία σχεδίων, χάραξη έργων, κατάρτιση τεχνικών όρων, ετοιμασία προσμετρήσεων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων.
  • Την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας και κανονισμών και την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο έργων της αρμοδιότητάς του.
  • Σε περίπτωση όπου η αρμοδιότητα της υδατοπρομήθειας ανήκει στον Δήμο, εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την απρόσκοπτη παροχή νερού και ελέγχει και καθοδηγεί προς αυτό τον σκοπό κατώτερο προσωπικό.
  • Την εφαρμογή των αποφάσεων, της πολιτικής και των σχεδίων του δήμου για τη δημιουργία/επέκταση πάρκων, κήπων και πρασίνου γενικά.
 2. Βοηθά στην τήρηση ή/και τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
 3. Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενό του.
 4. Επιβλέπει όλες τις εργασίες του κλάδου και κατώτερο εργατικό προσωπικό και επιλαμβάνεται παραπόνων σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.
 5. Εφόσον του ανατεθεί εκτελεί καθήκοντα Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία όπως προβλέπεται στον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς.
 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο "Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Λάρνακας», το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Δήμου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας www.larnaka.org.cy. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση που κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία, όπως η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός κλπ) και τον ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας. Πείρα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον δεν προσμετρείται για σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy), τον οποίο οι αιτητές πρέπει να συμβουλευθούν πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου, 5ος όροφος, γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 9/06/2023 και ώρα 14:00.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τις πέντε (5) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου

              

Α/Α

Προσόντα / Πείρα

Μονάδες

                        Επεξήγηση   

1

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

2

Η κατοχή πέραν του ενός

Πανεπιστημιακού διπλώματος δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης.

2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

1

Η κατοχή πέραν του ενός

Μεταπτυχιακού δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης.

3

Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης πέραν του ενός έτους.

0-5

0,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες πέραν του

ενός έτους με ανώτατο όριο τα έξι (6) συμπληρωμένα χρόνια.

4

Εμπειρία στη διαχείριση ή/και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία έργων/προγραμμάτων ή/και Πολεοδομικών Έργων.

0-3

0,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.

5

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και τεχνική κατάρτιση.

0-5

Θα διεξαχθεί προφορική εξέταση προς αξιολόγηση του εν λόγω

προσόντος από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Σημειώσεις:

 • Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση του κριτηρίου (5) στον Πίνακα ανωτέρω, θα διεξαχθεί προφορική εξέταση από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων στην οποία θα κληθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, ως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
 • Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμήσουν θα λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας (α) ο χρόνος της εμπειρίας στα καθήκοντα της θέσης ως περιγράφονται ανωτέρω (β) ο χρόνος της πείρας στη διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο μεγάλων οικοδομικών και τεχνικών έργων και (γ) ο χρόνος της εμπειρίας στη διαχείριση Πολεοδομικών έργων ή και συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.
 • Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν την υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 24816566 ή 24816569

Δήμος Λάρνακας

Related posts

Search 60 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
9 ΕΝΝΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Search